Hướng Dẫn Giao Dịch

Bắt đầu với BBM Trade không thể nào dễ dàng hơn. Thực hiện theo các bước dưới đây để bắt đầu giao dịch trong vài phút. Giao dịch ngoại hối và CFD tương tự như thị trường chứng khoán và bắt đầu với việc mở một tài khoản giao dịch.

1

Trước hết bạn cần phải đăng nhập và mở một tài khoản tại đây. Trong bước tiếp theo, bạn tiến hành ký quỹ – chỉ cần Đăng nhập vào BBM Trade Secure Client Portal, là trang quản lý tài khoản trực tuyến của bạn, và chọn một trong nhiều phương thức thanh toán.

2

Bây giờ bạn có thể tải nền tảng giao dịch. BBM Trade cho phép bạn chọn những nền tảng giao dịch tốt nhất của MetaTrader 4 với các phiên bản Web và Mobile. Cài đặt chỉ mất vài phút với kết nối Internet tốc độ cao. Sau khi nhấp vào “Download”, một cửa sổ MetaTrader 4 Setup sẽ xuất hiện.

Nền tảng giao dịch metatrader 4 - MT4 - BBM Trade

3

Quyết định loại tiền / công cụ bạn muốn mua và bán.
Các loại tiền tệ luôn luôn được định giá theo cặp, chẳng hạn như GBP / USD hoặc USD / JPY. Lý do được định giá theo cặp là bởi vì trong mỗi giao dịch tại Thị trường Ngoại hối, bạn đồng thời mua một loại tiền tệ và bán một loại tiền tệ khác.
Làm thế nào để đọc Forex Quote? Ví dụ về cặp ngoại tệ EUR / USD = 1.13158. Trong ví dụ này EUR là tiền tệ cơ sở và đồng USD là đơn vị tiền tệ định giá. Tiền tệ được liệt kê đầu tiên ở bên trái của dấu gạch chéo (“/”) được gọi là tiền tệ cơ sở, trong khi thứ hai ở bên phải được gọi là đơn vị tiền tệ truy cập hoặc tiền tệ định giá.

4

Bây giờ bạn nên xác định xem bạn muốn mua hay bán. Nếu bạn muốn mua có nghĩa là mua đồng tiền cơ sở và bán đồng tiền định giá. Trong cuộc trao đổi của các nhà giao dịch, điều này được gọi là ” đặt mua” hoặc có một “vị trí mua” (long = mua). Nếu bạn muốn bán, nó được gọi là “đặt bán” hoặc dùng một “vị trí bán” (short = bán).
Bid/Ask – Tất cả các báo giá ngoại hối được định giá bằng hai giá: giá mua và giá bán. Giá Bid là bán, và giá Ask là mua. Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán phổ biến được gọi là chênh lệch giá.

5

Bây giờ tất cả các giao dịch của bạn có thể được nhìn thấy và quản lý trong cửa sổ Terminal của MT4. Bạn cũng có thể kiểm tra lịch sử giao dịch của bạn và quản lý tài khoản của bạn thông qua Cổng thông tin khách hàng BBM Trade Secure Client Portal.

1

First of all you need to sign up and open an account here. In next step make your first deposit – just Log in to BBM Trade Secure Client Portal, which is your online account management page, and choose one of the wide range of payment methods.

2

Now you can download the trading platform. BBM Trade allows you to choose the best trading platforms MetaTrader 4 with Web and Mobile versions. Installation only takes a few minutes with a high-speed Internet connection. After clicking on “Download”, a MetaTrader 4 Setup window will appear.

Nền tảng giao dịch metatrader 4 - MT4 - BBM Trade

3

Decide what currency/instrument you want to buy and sell.
Currencies are always quoted in pairs, such as GBP/USD or USD/JPY. The reason they are quoted in pairs is because in every Forex Market transaction, you are simultaneously buying one currency and selling another.
How to Read a Forex Quote? Forex example EUR/USD = 1.13158. In this example EUR is Base currency and USD is Quote currency. The first listed currency to the left of the slash (“/”) is known as the base currency, while the second one on the right is called the counter or quote currency.

4

Now you should determine whether you want to buy or sell. If you want to buy it actually means buy the base currency and sell the quote currency. In trader’s talk, this is called “going long” or taking a “long position” (long = buy). If you want to sell, it’s called “going short” or taking a “short position” (short = sell).
Bid/Ask – All forex quotes are quoted with two prices: the bid and ask. Bid is for sale, and Ask is for buy. The difference between the bid and the ask price is popularly known as the spread.

5

Now all your trades can be seen and managed in Terminal window of MT4. You can also check your transaction history and manage your account through our BBM Trade Secure Client Portal.

Bạn muốn tìm hiểu nền tảng giao dịch?